Nam" />

Giới thiệu

“Saving time & money for partners, together sustainable development”

 “Tiết kiệm thời gian và tiền cho đối tác, cùng phát triển bền vững”

The useful utility and satisfaction of customers is our aspiration for survival

Sự tiện ích và hài lòng của khách hàng là khát vọng tồn tại của chúng tôi

To be the No.1 partner of factory support in Vietnam

Trở thành đối tác phụ trợ sản xuất số 1 tại Việt Nam

1. Customer satisfaction/ Thỏa mãn khách hàng

- Customer First – Listen to, understand, anticipate and serve customer wants and needs

Khách hàng trước tiên- Lắng nghe, thấu hiểu, dự đoán và phục vụ  điều mà khách hàng muốn và cần.

- Frontline Focused – To trust and empower associates to serve customer today better tomorrow

Mặt trận tập trung- Tin tưởng và trao quyền cho cộng sự để phục vụ khách hàng hôm nay phải tốt hơn hôm qua.

- Innovative – Agile- Speed – Be creative, take smart risks and act with speed 

Sáng tạo – Linh hoạt - Tốc độ - Hãy sáng tạo, chấp nhận những rủi ro thông minh và hành động tốc độ.

2. Ownership/ Tính làm chủ

- Awareness– “I'm the root causes of any problem”

Nhận thức- “ Tôi là nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề”

- Convinced– “Success or failure is due to one’s own efforts” – “Do not blame external factors”

Tin chắc rằng- “ Thành công hay thất bại đều do nỗ lực của bản thân mình” – “Không đổ lỗi cho bất kỳ điều gì khác”

- Recognize – “ My’s role and responsibility in the team's achievements”

Nhìn nhận thấy- Vai trò và trách nhiệm của mình trong thành tựu của cả nhóm

3. Integrity/ Chính trực

- Honest –Tell the truth, keep your promises and be trustworthy - “I am my own words”

Trung thực- Nói sự thật, giữ lời hứa và đáng tin cậy – “ Tôi là lời nói của chính tôi”

- Fair – Do right by others; be open and transparent

Công bằng- Làm đúng vì người khác; Cởi mở và minh bạch

- Courageous – Speak up, ask for help, make tough calls and say “No” when appropriate

Can đảm- Phát biểu, yêu cầu giúp đỡ, thực hiện cuộc gọi khó và biết  nói “ Không” khi thích hợp.

4. Passion for Winning

Đam mê dành chiến thắng

- Determine – Do the best what is the most important.

Quyết tâm- Làm tốt nhất điều quan trọng nhất

- Continuous improvement – We always have a healthy dissatisfaction with the status quo.

Cải tiến liên tục- Chúng tôi luôn có một sự không hài lòng lành mạnh với hiện trạng.

- Desire – Compelling desire to improve and to win in the marketplace.

Khát vọng- Khát khao mong muốn cải thiện và dành chiến thắng trên thị trường.

5. Respect and beliefs

Tôn trọng và niềm tin

- Respect – We respect our colleagues, customers, consumers and treat them as we want to be treated.

Tôn trọng- Chúng tôi tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng, người tiêu dùng và đối xử với họ như cách mà chúng tôi muốn được đối xử.

- Belief – We have confidence in each other’s capabilities and intentions.

Niềm tin- Chúng tôi tin tưởng vào năng lực và ý định của nhau.

- Trust – We believe that people work best when there is a foundation of trust.

Lòng tin- Chúng tôi tin rằng mọi người làm việc tốt nhất khi có nền tảng của lòng tin.

1. Vì chính khát vọng muốn tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền cho các nhà máy sản xuất để cùng phát triển bền vững.

2. Vì sự cam kết hoàn thành sứ mệnh: “Sự tiện ích và hài lòng của khách hàng là khát vọng tồn tại của chúng tôi”

3. Vì sự cam kết hành xử theo các giá trị cốt lõi:

- Customer satisfaction/Thỏa mãn khách hàng

- Ownership/ Tính làm chủ

- Integrity/ Tính chính trực

- Passion for Winning/ Đam mê dành chiến thắng

- Respect and beliefs/ Tôn trọng và niềm tin

4. Vì tư duy cùng thắng “ Win-Win” và “Đặt khách hàng làm trung tâm” trong mọi suy nghĩ và hành động của mình.

5. Vì sự đa dạng và linh hoạt: Chỉ bán cái khách hàng cần chứ không bán cái mình có.

6. Vì sự minh bạch trong hóa đơn tài chính.

7. Vì giá cả cạnh tranh và phù hợp.

8. Thái độ phục vụ chuyên nghiệp….

9. Không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ.